Menu Close

Teisinė informacija

Pranešimas korepetitoriams

Ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą reglamentuojantys teisės aktai:
Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymas
(Suvestinė redakcija 2022-12-01 iki 2022-12-31) 
Valstybinė švietimo 2013-2022 metų strategija
2013 m. gruodžio 23 d. nutarimas Nr. XII-745
(pagrindinis strategijos tikslas – paversti Lietuvos švietimą tvirtu pagrindu valstybės gerovės kėlimui, veržliam ir savarankiškam žmogui, atsakingai ir solidariai kuriančiam savo, valstybės ir pasaulio ateitį)
Ikimokyklinio ugdymo programų kriterijų aprašas
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. balandžio 18 d. įsakymas Nr. ISAK-627  (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2017-04-25)
(nurodomi reikalavimai ikimokyklinio ugdymo programai)
Švietimo pagalbos ikimokyklinio amžiaus vaiką namuose auginančiai šeimai teikimo tvarkos aprašas
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2004 m. birželio 4 d. įsakymas Nr. ISAK-842
(reglamentuotas švietimo pagalbos ikimokyklinio amžiaus vaiką namuose auginančioms šeimoms teikimas)
Ikimokyklinio ugdymo mokyklos vidaus audito metodika
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. liepos 22 d. įsakymas Nr. ISAK-1557 (Suvestinė redakcija nuo 2010-09-19)
(pateikiamas rekomenduojamas instrumentas ikimokyklinės įstaigos veiklos kokybės įsivertinimui ir tobulinimui)
Lietuvos higienos norma HN 75: 2016 ,,Įstaiga, vykdanti ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programą. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“
(patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010-04-22 įsakymu Nr. V-313 (Suvestinė redakcija nuo 2022-04-26 iki 2023-03-04));
Priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašas
(patvirtinta Suvestinė redakcija nuo 2023-09-01 iki 2024-08-31).
Maitinimo organizavimo tvarkos aprašas (Suvestinė redakcija nuo 2022-09-09 iki 2022-12-31)
Mokinio krepšelio lėšų apskaičiavimo ir paskirstymo metodika (Suvestinė redakcija nuo 2022-09-01 iki 2023-08-31)

Lietuvos pažangos strategija

Lietuvos Respublikos Konstitucija

Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencija

Vaiko gerovės valstybės politikos koncepcija

Lietuvos Respublikos Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymas (Suvestinė redakcija nuo 2022-11-22 iki 2022-12-31)

UGDYMO TURINIO ATNAUJINIMAS

Atnaujinta 2022-12-06

Skip to content