Specialistų paslaugos

Psichologė Agnė Rybakova
Darbo laikas:

Pirmadienis, trečiadienis, penktadienis 

8.30 – 11.30

12.00 – 17.00

Antradienis

15.30 – 20.00

Ketvirtadienis

8.00 – 11.30

12.00 – 20.00

 
 
Teikiamos paslaugos:
 • Individualios konsultacijos – vaiko asmenybės ir ugdymosi problemų nustatymas, tiesioginio poveikio būdų numatymas, darbas su vaiku individualių užsiėmimų metu, bendradarbiavimas su tėvais (globėjais, rūpintojais), pedagogais ir kitais su vaiko ugdymu susijusiais asmenimis, rekomendacijų jiems teikimas;
 • Įvertinimas – vaiko galių ir sunkumų įvertinimas, nustatant raidos ypatumus, asmenybės ir ugdymosi problemas, specialiuosius ugdymosi poreikius;
 • Švietimas – vaikų, tėvų (globėjų, rūpintojų), pedagogų švietimas vaiko raidos psichologijos, pedagoginės ir socialinės psichologijos klausimais;
 • Psichologinių problemų prevencija – psichologinių problemų prevencijos poreikio įvertinimas (darželio bendruomenės grupių tyrimas), prevencinių priemonių bei programų rengimas, organizavimas ir įgyvendinimas.
 
    Jei Jums kyla įvairių klausimų, susijusių su Jūsų vaiko pedagoginėmis, psichologinėmis, socialinėmis problemomis, visada galite klausti: rašydami el. paštu agne.rybakova@gmail.com arba tiesiog užeidami į kabinetą pasikalbėti.
 

Specialiosios pedagogės Vaida Girniuvienė ir Birutė Žemaitaitienė

Darbo laikas: 8.00 – 13.24
 
Teikiamos paslaugos:
 1. Specialiojo pedagogo pagrindinis uždavinys – rūpintis specialiųjų poreikių vaikų ugdymosi sunkumų korekcija, siekiant tuos trūkumus pašalinti arba kompensuoti.
 2. Specialiojo pedagogo veikla yra kompleksinė, tiesiogiai susijusi su švietimo įstaiga ir šeima.
   
Įstaigos specialiųjų  pedagogių veikla apima šias kryptis:
 • Teikia specialiąją pedagoginę pagalbą vaikams, turintiems intelekto sutrikimų, specifinių pažinimo sutrikimų (neišlavėjimų), emocijų, elgesio ir socialinės raidos sutrikimų, judesio ir padėties sutrikimų, lėtinių somatinių ir neurologinių sutrikimų, kompleksinių sutrikimų ir ribotą intelektą.
 • Atlieka pedagoginį ugdytinių vertinimą, nustato vaiko žinių, mokėjimų, įgūdžių, gebėjimų lygį ir jų atitikimą ugdymo programoms; padeda specialiųjų poreikių vaikams įsisavinti ugdymo turinį ir lavina jų sutrikusias funkcijas, atsižvelgiant į kiekvieno specialiųjų poreikių vaiko gebėjimus, ugdymosi galimybes, mokymosi ypatumus; sudaro individualias ugdymo programas.
 • Teikia metodinę pagalbą ir konsultacijas pedagogams, tėvams. Parengia būtinus dokumentus ŠPT  (švietimo pagalbos tarnybai), lydi vaiką ir jo tėvus į ŠPT.
 • Specialiosios pedagogės veda individualias, pogrupines ir grupines pratybas.

Logopedės

 
Su bendrojo lavinimo grupių vaikais dirba:
Raminta Stankevičiūtė-Skrinskienė
Darbo laikas: 8.00 – 13.24
 
Elena Bartišienė
Darbo laikas: 8.00 – 13.24
 
Teikiamos paslaugos:
    Tikslas – teikti specialiąją pedagoginę pagalbą vaikams, turintiems kalbos ir komunikacijos sutrikimų.
 
Pagrindinės darbo kryptys:
 • Kalbos tyrimo – tai viena iš pagrindinių ikimokyklinės įstaigos logopedžių veiklos krypčių. Jo metu visapusiškai ištiriama vaiko kalba (tartis, žodynas, gramatinė sandara, rišlioji kalba), išsiaiškinama, ar kalba atlieka pagrindines funkcijas (komunikacinę, reguliacinę ir apibendrinamąją), rengiamos programos kalbos sutrikimams šalinti, atsižvelgiant į vaiko sutrikimą ir amžių, numatomos vaiko kalbos ir alternatyvinės komunikacijos plėtojimo korekcijos kryptys. Pagrindinė darbo forma: individualios, pogrupinės ir grupinės pratybos.
 • Konsultavimo ir pedagoginio švietimo – rengiamos individualios ir grupinės konsultacijos dėl kalbos sutrikimų šalinimo. Vykdomas tėvų, pedagogų ir kitų visuomenės narių švietimas aktualiais vaikų kalbos ugdymo, kalbos, kalbėjimo ir komunikacijos sutrikimų šalinimo klausimais.
 • Ryšių su įstaigoje dirbančiais specialistais – ikimokyklinės įstaigos logopedė dalyvauja Vaiko gerovės komisijos veikloje, bendradarbiauja su kitais specialistais.

Socialinis pedagogas

 
Edita Mozūraitienė
Darbo laikas – 8.00-15.12
 
Teikiamos paslaugos:
   Tikslas – siekti vaiko socialinės gerovės.
 
Pagrindinės darbo kryptys:
 • Individualus darbas su ugdytiniais ir jų grupėmis, su ugdytinių šeimomis (tėvais, globėjais) ir švietimo įstaigos pedagogais, kasdien sprendžiant socialines problemas ir siekiant vaiko gerovės.
 • Koordinuoja socialinės pedagoginės pagalbos teikimą. Padeda tėvams ar teisėtiems vaiko atstovams (globėjams) ugdyti savo vaiką; suprasti jo socialinius ir psichologinius poreikius, jų tenkinimo svarbą; padėti suvokti vaiko, turinčio vystymosi sunkumų, poreikius, tėvų teises ir pareigas.  Informuoja tėvus apie jų teisę gauti socialinę-pedagoginę pagalbą.
 • Vertina ir padeda spręsti su vaiku susijusius įvairius sunkumus – pagrindinių vaiko reikmių tenkinimo (inicijuoja išteklių, kurie būtini vaikų ir jų šeimų poreikiams patenkinti, gavimą), saugumo užtikrinimo, emocinių ir elgesio, raidos probleminių situacijų ir kitų.
 • Bendradarbiauja su grupių auklėtojomis, kitais darželio specialistais, įstaigos administracija  sprendžiant vaikų socialines-pedagogines problemas, ieškant efektyvių pagalbos būdų. Teikia siūlymų šalinant esamą problemą.
 • Lankosi šeimose. Apsilankymų tikslas – informuoti, konsultuoti šeimas socialinės apsaugos klausimais.
 • Atstovauja ir gina vaikų teises darželyje, teisėsaugos ir kitose institucijose.
 • Organizuoja ir įgyvendina prevencinį darbą. Vykdo įvairias prevencijos programas (socializacijos, ankstyvosios prevencijos ir kitas) sprendžiančias socialines problemas, kurių metu užkertamas kelias neigiamiems socialiniams reiškiniams. Vaikai mokomi tinkamų socialinių įgūdžių, motyvuojami sveikai gyventi, vengti konfliktų ir smurto, diegiamos socialinės vertybės.
 • Organizuodamas ir įgyvendindamas prevencinį, šviečiamąjį-informacinį darbą bendradarbiauja su įvairiais socialiniais partneriais. Valstybinėmis ir nevyriausybinėmis organizacijomis, teikiančiomis socialinę psichologinę, teisinę pagalbą. Inicijuoja ir organizuoja socialinių projektų kūrimą ir jų įgyvendinimą.
 • Palaiko ryšius su įvairiomis įstaigomis  teikiančiomis socialinę, psichologinę, teisinę pagalbą;  atlieka šviečiamąjį-informacinį darbą. Inicijuoja ir organizuoja socialinių projektų kūrimą ir jų įgyvendinimą.

Kineziterapeutas Darius Vasalauskas

    Teikiamos paslaugos – gydomoji mankšta-masažas. Specialiojo ugdymo grupes lankantiems vaikams pagalba teikiama gavus rekomendacijas iš ŠPT tarnybos arba gydytojų. Bendrojo lavinimo grupes lankantiems vaikams pagalba teikiama paskyrus gydytojui.
    Tel. nr.: 865271694.