Specialistų paslaugos

LOGOPEDĖ

El. p. ramintass@gmail.com

Konsultacijos tėvams:

Antradienis 13.00-15.00

Ketvirtadienis 13.00-15.00

El. p. elena.bartisiene@gmail.com

Konsultacijos tėvams:

Antradienis

Ketvirtadienis

Teikiamos paslaugos:

 • Tėvų ir pedagogų konsultavimas kalbėjimo, kalbos ir komunikacijos sutrikimų klausimais.
 • Kalbėjimo, kalbos ar komunikacijos sutrikimų įvertinimas.
 • Grupinių, pogrupinių ir individualių kalbėjimo, kalbos sutrikimų šalinimo programų sudarymas.
 • Efektyviausių korekcijos būdų parinkimas, pagal individualias asmens galimybes.
 • Taisyklingo kalbinio kvėpavimo mokymas, artikuliacinės motorikos lavinimas, foneminės klausos ir fonologinio suvokimo formavimas, gimtosios kalbos garsų tarimo mokymas pagal specialias metodikas ir jų tarimo įtvirtinimas, žodžių garsinės analizės ir sintezės įgūdžių sudarymas, ekspresyviojo ir impresyviojo žodyno plėtra, turtinimas, tikslinimas, kalbos gramatinio taisyklingumo bei rišlios kalbos ugdymas, sklandaus kalbėjimo įgūdžių lavinimas.

 

SOCIALINĖ PEDAGOGĖ

El. p. edita.mozuraitiene@gmail.com

Konsultacijos tėvams:

Trečiadienis – penktadienis 13.30-14.30

Teikiamos paslaugos:

 • Sprendžia vaikų socialines pedagogines problemas, gina jų teises bei interesus.
 • Teikia socialinę pedagoginę pagalbą, priima sprendimus, bendradarbiaujant su vaiko tėvais (globėjais) auklėtojais ir pagalbos mokiniui specialistais.
 • Dalyvauja sprendžiant krizinius atvejus lopšelyje-darželyje, bei ugdymo, socialinių įgūdžių problemas.
 • Vertina socialinės pedagoginės pagalbos vaikui poreikius ir padeda tėvams (globėjams) spręsti problemas susijusias įvairiais kylančiais sunkumais su vaiku.

 

PSICHOLOGĖ

El. p . redd.info@gmail.com

Konsultacijos tėvams:

Pirmadienis – penktadienis 13.00-15.00

Teikiamos paslaugos:

 • Rūpinasi vaikų psichine sveikata ir reikalingų psichologinių ugdymo sąlygų sudarymu.
 • Stebi vaiko elgesį natūralioje aplinkoje (grupėje).
 • Dirba su emocijų, elgesio, bendravimo sunkumų bei kitų sutrikimų turinčiais vaikais.
 • Konsultuoja tėvus (globėjus), pedagogus vaiko psichologijos klausimais, teikia žodines (rašytines) rekomendacijas dėl vaikų ugdymo.
 • Vykdo tėvų ir pedagogų psichologinį švietimą.

 

SPECIALIOJI PEDAGOGĖ

El. p. birute.zemaitaitiene@gmail.com

Konsultacijos tėvams:

Antradienis 12.00-12.30

Ketvirtadienis 12.00-12.30

El. p. vgirniuviene@gmail.com

Konsultacijos tėvams:

Antradienis 13.00-14-30

Ketvirtadienis 13.00-14.30

Teikiamos paslaugos:

 • Atlieka pedagoginį vaikų vertinimą, nustato jų žinių, mokėjimų, įgūdžių, gebėjimų lygį.
 • Bendradarbiauja su auklėtojais, specialiųjų poreikių vaikų tėvais (globėjais, rūpintojais), kitais asmenimis, tiesiogiai dalyvaujančiais ugdymo procese.
 • Numato ugdymo tikslus ir uždavinius bei jų pasiekimo būdus ir metodus, atitinkančius specialiųjų poreikių ugdytinių poreikius bei galimybes, ir juos taiko ugdyme.
 • Padeda specialiųjų ugdymosi poreikių vaikams įsisavinti ugdymo turinį ir lavina jų sutrikusias funkcijas, atsižvelgdamas į kiekvieno specialiųjų poreikių vaiko gebėjimus, ugdymosi galimybes, ypatumus.

 

MENINIO UGDYMO PEDAGOGĖ:

DAILĖ

El. p. neringamikulytem@gmail.com

Konsultacijos tėvams:

Antradienis 12.00-12.30

Ketvirtadienis 12.00-12.30

Teikiamos paslaugos:

 • Dirba su vaikais, tėvais ar teisėtais vaiko atstovais, pedagogais ir kitais švietimo įstaigoje dirbančiais specialistais.
 • Organizuoja ir praveda darželio grupėms meno užsiėmimus.
 • Rengia ir dalyvauja įvairiuose konkursuose, parodose įstaigoje, mieste ir respublikoje.
 • Individualiai konsultuoja tėvus ir pedagogus meno klausimais.

MUZIKA

El. p. editand@gmail.com

Konsultacijos tėvams:

Pirmadienis 12.30-13.00

Penktadienis 12.30-13.00

Teikiamos paslaugos:

 • Organizuoja vaikų muzikinį ugdymą, lavindama jų muzikinius gabumus, muzikos atlikimo įgūdžius, kūrybinę vaizduotę.
 • Individualizuoja ir diferencijuoja ugdymą pagal vaikų gebėjimus ir amžių.
 • Bendradarbiauja su grupių pedagogais: lanksčiai derina savo muzikinę veiklą su grupės veikla, dalyvauja vykdomuose projektuose.
 • Dalyvauja darbo grupėse, rengiant įvairius renginius ir šventes.
 • Rengia vaikus dalyvavimui įvairiuose koncertuose, konkursuose, projektuose.

 

KINEZITERAPEUTAS:

El. p. dariusvasa123@gmail.com

Konsultacijos tėvams:

Antradienis 13.30-14.30

Ketvirtadienis 13.30-14.30

Teikiamos paslaugos:

 • Įvertina specialiųjų ugdymosi poreikių vaikų judesio kokybę.
 • Pritaiko kiekvienam vaikui individualią programą pagal judesio kokybės sutrikimo laipsnį.
 • Organizuoja kineziterapijos užsiėmimus vaikams turintiems judesio ir padėties sutrikimų.
 • Individualiai konsultuoja tėvus ir pedagogus plokščiapėdystės, netaisyklingos laikysenos ir koordinacijos klausimais
 • Nuolat stebi ir vertina vaikų fizines savybes ir gebėjimus.