Menu Close

Specialistų paslaugos

LOGOPEDĖ

Raminta Skrinskienė

El. p. ramintass@gmail.com

Konsultacijos tėvams:

Antradienis 13.00-15.00

Ketvirtadienis 13.00-15.00

 

Elena Bartišienė

El. p. elena.bartisiene@gmail.com

Konsultacijos tėvams:

Antradienis 14.00-15.00

Ketvirtadienis 14.00-15.00

Teikiamos paslaugos:

 • Tėvų ir pedagogų konsultavimas kalbėjimo, kalbos ir komunikacijos sutrikimų klausimais.
 • Kalbėjimo, kalbos ar komunikacijos sutrikimų įvertinimas.
 • Grupinių, pogrupinių ir individualių kalbėjimo, kalbos sutrikimų šalinimo programų sudarymas.
 • Efektyviausių korekcijos būdų parinkimas, pagal individualias asmens galimybes.
 • Taisyklingo kalbinio kvėpavimo mokymas, artikuliacinės motorikos lavinimas, foneminės klausos ir fonologinio suvokimo formavimas, gimtosios kalbos garsų tarimo mokymas pagal specialias metodikas ir jų tarimo įtvirtinimas, žodžių garsinės analizės ir sintezės įgūdžių sudarymas, ekspresyviojo ir impresyviojo žodyno plėtra, turtinimas, tikslinimas, kalbos gramatinio taisyklingumo bei rišlios kalbos ugdymas, sklandaus kalbėjimo įgūdžių lavinimas.

 

SOCIALINĖ PEDAGOGĖ

Edita Mozūraitienė

El. p. edita.mozuraitiene@gmail.com

Konsultacijos tėvams:

Trečiadienis – penktadienis 13.30-14.30

Teikiamos paslaugos:

 • Sprendžia vaikų socialines pedagogines problemas, gina jų teises bei interesus.
 • Teikia socialinę pedagoginę pagalbą, priima sprendimus, bendradarbiaujant su vaiko tėvais (globėjais) auklėtojais ir pagalbos mokiniui specialistais.
 • Dalyvauja sprendžiant krizinius atvejus lopšelyje-darželyje, bei ugdymo, socialinių įgūdžių problemas.
 • Vertina socialinės pedagoginės pagalbos vaikui poreikius ir padeda tėvams (globėjams) spręsti problemas susijusias įvairiais kylančiais sunkumais su vaiku.

 

PSICHOLOGĖ

Agnė Rybakova

El. p. agne.rybakova@gmail.com

Konsultacijos tėvams:

Pirmadieniais ir penktadieniais 13.00-15.00

Teikiamos paslaugos:

 • Rūpinasi vaikų psichine sveikata ir reikalingų psichologinių ugdymo sąlygų sudarymu.
 • Stebi vaiko elgesį natūralioje aplinkoje (grupėje).
 • Dirba su emocijų, elgesio, bendravimo sunkumų bei kitų sutrikimų turinčiais vaikais.
 • Konsultuoja tėvus (globėjus), pedagogus vaiko psichologijos klausimais, teikia žodines (rašytines) rekomendacijas dėl vaikų ugdymo.
 • Vykdo tėvų ir pedagogų psichologinį švietimą.

 

SPECIALIOJI PEDAGOGĖ

Birutė Žemaitaitienė

El. p. birute.zemaitaitiene@gmail.com

Konsultacijos tėvams:

Antradienis 12.00-12.30

Ketvirtadienis 12.00-12.30

 

Vaida Girniuvienė

El. p. vgirniuviene@gmail.com

Konsultacijos tėvams:

Antradienis 13.00-14.30

Ketvirtadienis 13.00-14.30

Teikiamos paslaugos:

 • Atlieka pedagoginį vaikų vertinimą, nustato jų žinių, mokėjimų, įgūdžių, gebėjimų lygį.
 • Bendradarbiauja su auklėtojais, specialiųjų poreikių vaikų tėvais (globėjais, rūpintojais), kitais asmenimis, tiesiogiai dalyvaujančiais ugdymo procese.
 • Numato ugdymo tikslus ir uždavinius bei jų pasiekimo būdus ir metodus, atitinkančius specialiųjų poreikių ugdytinių poreikius bei galimybes, ir juos taiko ugdyme.
 • Padeda specialiųjų ugdymosi poreikių vaikams įsisavinti ugdymo turinį ir lavina jų sutrikusias funkcijas, atsižvelgdamas į kiekvieno specialiųjų poreikių vaiko gebėjimus, ugdymosi galimybes, ypatumus.

 

KINEZITERAPEUTAS:

Darius Vasalauskas

El. p. dariusvasa123@gmail.com

Konsultacijos tėvams:

Antradienis 13.30-14.30

Ketvirtadienis 13.30-14.30

Teikiamos paslaugos:

 • Įvertina specialiųjų ugdymosi poreikių vaikų judesio kokybę.
 • Pritaiko kiekvienam vaikui individualią programą pagal judesio kokybės sutrikimo laipsnį.
 • Organizuoja kineziterapijos užsiėmimus vaikams turintiems judesio ir padėties sutrikimų.
 • Individualiai konsultuoja tėvus ir pedagogus plokščiapėdystės, netaisyklingos laikysenos ir koordinacijos klausimais
 • Nuolat stebi ir vertina vaikų fizines savybes ir gebėjimus.
Skip to content