Menu Close

Ugdymas

Ugdymo programos

    Lopšelis-darželis „Pasaka“ vykdo ikimokyklinio, priešmokyklinio ir specialiojo ugdymo programas, veiklą organizuodamas per kompetencijų ugdymą. Ugdomasis procesas organizuojamas pagal įstaigos sukurtą ir Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos patvirtintą ikimokyklinio ugdymo programą „Vaikystės spindulėlis“ ir Bendrąją priešmokyklinio ugdymo programą;

Vaikystės spindulėlis

Specialiųjų poreikių mokinių ugdymo organizavimas

       Įstaiga, rengdama Ugdymo programą pagal Švietimo pagalbos tarnybos (toliau ŠPT) pateiktas pažymas apie specialiųjų  poreikių vaikų ugdymo(si)  poreikius, numato šių poreikių tenkinimo tvarką: priima sprendimus dėl specialiųjų poreikių ugdytinių individualios ugdymo programos, specialiosios pedagoginės ir (ar) specialiosios psichologinės pagalbos teikimo.
       Specialiųjų poreikių ugdytiniams individualią programą rengia specialusis pedagogas ir specialiųjų grupių auklėtojos, atsižvelgdami į vaikų ugdymosi poreikius ir ŠPT rekomendacijas. Konsultuojasi su Vilkaviškio ŠPT specialistais.
           Organizuodamas specialiųjų  poreikių vaikų ugdymą, lopšelis-darželis atsižvelgia į:
  • ugdytinių  specialiuosius ugdymosi poreikius ir sutrikimus;
  • ugdymo  formą;
  • ugdymo programą (specialiųjų poreikių vaikams pritaikytas programas: bendrąją priešmokyklinę ar individualiąją);
  • turimas ugdymo lėšas;
  • ugdymo(si) aplinką.
        Į savaitines grupes vaikai atvežami mūsų darželio autobusiuku pirmadieniais iki pietų, paimami iš namų, bet kuriame Vilkaviškio rajono miestelyje ar kaimelyje. Penktadieniais po pietų jie išvežami į namus. Savaitinėse specialiojo ugdymo grupėse auklėtoja dirba 7.00 – 21.00 val. Naktį (nuo 19 val. iki 7 val.) specialiojo ugdymo savaitinėse grupėse budi 4 naktinės auklės.
             Dieninė specialiojo ugdymo grupė veikia 7.30 – 17.30 darbo dienomis (pirmadieniais-penktadieniais).
           Pailginto veikimo grupė. Jei yra būtinybė tėveliams vaikus iš darželio pasiimti vėliau – kiekvieną darbo dieną veikia pailginto veikimo grupė. Tėveliams parašius prašymą, vaikai gali likti darželio pailgintoje grupėje, kurios darbo valandos 17.30-19.00.
    Priešmokyklinio ugdymo organizavimas

Priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašas

    Vaikų pažangos ir pasiekimų vertinimas

Pasiekimų vertinimo aprašas

Skip to content