Ugdymas

Ugdymo programos
    Lopšelis-darželis "Pasaka" vykdo neformaliojo (ankstyvojo, ikimokyklinio, priešmokyklinio ir specialiojo) ugdymo programas, veiklą organizuodamas per kompetencijų ugdymą. Nuo 2007 – 2008 m. m. įstaiga dirba pagal įstaigos darbuotojų sukurtą ir  Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos patvirtintą ugdymo programą;
    Ugdymo procesas organizuojamas pagal ikimokyklinio ugdymo programą "Vaikystės spindulėlis" ir Bendrąją priešmokyklinio ugdymo programą;
 
 
    Specialiųjų poreikių mokinių ugdymo organizavimas
    Įstaiga, rengdama Ugdymo programą pagal Švietimo pagalbos tarnybos (toliau ŠPT) pateiktas pažymas apie specialiųjų  poreikių vaikų ugdymo(si)  poreikius, numato šių poreikių tenkinimo tvarką: priima sprendimus dėl specialiųjų poreikių ugdytinių individualios ugdymo programos, specialiosios pedagoginės ir (ar) specialiosios psichologinės pagalbos teikimo.
    Specialiųjų poreikių ugdytiniams individualią programą rengia specialusis pedagogas ir specialiųjų grupių auklėtojos, atsižvelgdami į vaikų ugdymosi poreikius ir ŠPT rekomendacijas. Konsultuojasi su Vilkaviškio ŠPT specialistais.
    Organizuodamas specialiųjų  poreikių vaikų ugdymą, lopšelis-darželis atsižvelgia į:
  • ugdytinių  specialiuosius ugdymosi poreikius ir sutrikimus;
  • ugdymo  formą;
  • ugdymo programą (specialiųjų poreikių vaikams pritaikytas programas: bendrąją priešmokyklinę ar individualiąją);
  • turimas ugdymo lėšas;
  • ugdymo(si) aplinką.
 
        Į savaitines grupes vaikai atvežami mūsų darželio autobusiuku pirmadieniais iki pietų, paimami iš namų, bet kuriame Vilkaviškio rajono miestelyje ar kaimelyje. Penktadieniais po pietų jie išvežiojami į namus. Savaitinėse specialiojo ugdymo grupėse auklėtoja dirba 7.00 – 21.00 val. Naktį (nuo 19 val. iki 7 val.) specialiojo ugdymo savaitinėse grupėse budi 4 naktinės auklės ir viena vaikų slaugytoja.
    Dieninė specialiojo ugdymo grupė veikia 7.30 – 17.30 darbo dienomis (pirmadieniais- penktadieniais).
    Pailginto veikimo grupė. Jei yra būtinybė tėveliams vaikus iš darželio pasiimti vėliau – kiekvieną darbo dieną veikia pailginto veikimo grupė. Tėveliams parašius prašymą, vaikai gali likti darželio pailgintoje grupėje, kurios darbo valandos 17.30 – 19.00.
 
 
    Priešmokyklinio ugdymo organizavimas
   

Priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašas

 

 

    Vaikų pažangos ir pasiekimų vertinimas
   

Pasiekimų vertinimo aprašas