Ugdytinių priėmimo sąlygos

Lopšelio grupės komplektuojamos iš to paties amžiaus vaikų, darželio grupės – iš to paties arba įvairaus amžiaus, vadovaujantis Lietuvos higienos norma HN 75:2010 "Įstaiga, vykdanti ikimokyklinio ir  (ar) priešmokyklinio ugdymo programą. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai": nuo 1,5-3 metų ne daugiau kaip 15 vaikų, nuo 3-7 metų ne daugiau kaip 20 vaikų.
Priešmokyklinio ugdymo grupės komplektuojamos 6 metų amžiaus vaikams. Ugdytinių skaičius ne daugiau kaip 20 vaikų.
Dėl priėmimo į lopšelį-darželį tėvų (globėjų) prašymai pateikiami direktoriaus vardu ir registruojami  tėvų prašymų registracijos žurnale.
Vaikai į lopšelį-darželį priimami vadovaujantis Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2013 m. kovo 27 d. sprendimu Nr. B- TS- 577 (plačiau žiūrėti priede Vaikų priėmimo tvarkos aprašas ir Mokyklų aptarnavimo teritorijos).
Priimant vaikus prioritetai teikiami vaikams iš nepilnų šeimų, socialiai remtinų ir daugiavaikių šeimų, taip pat neįgalių tėvų ir tėvų besimokančių dieniniuose skyriuose bei atliekančių karinę tarnybą.
Į ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes vaikai priimami pateikus tėvų (globėjų) prašymą, vaiko sveikatos pažymėjimą, gimimo liudijimo kopiją, šeimos sudėties pažymą bei sudarius ugdymo(si) sutartį tarp direktoriaus ir tėvų (globėjų), kurioje išdėstyti abiejų šalių įsipareigojimai. Bendrojo ugdymo grupių ugdytinių tėvai moka už maitinimą nustatyto dydžio mokestį ir 0,35 eur mokestį ugdymo aplinkai gerinti, priklausomai nuo lankytų dienų skaičiaus (plačiau žiūrėti priede Užmokesčio už vaiko išlaikymą nustatymo tvarkos aprašas).
Priimant vaikus į specialiojo ugdymo grupes, tėvai papildomai  turi pateikti Vilkaviškio ŠPT išvadas. Specialiojo ugdymo grupių ugdytinių tėvai moka tik  0,35 eur mokestį ugdymo aplinkai gerinti, priklausomai nuo lankytų dienų skaičiaus. Speciali Vilkaviškio rajono savivaldybės nustatyta atskaitymų tvarka bei Vilkaviškio rajono savivaldybės nustatyta užmokesčio darželiui ugdymo reikmėms tenkinti ir ugdymo aplinkai gerinti apskaičiavimo tvarka  išaiškinti priede – Užmokesčio už vaiko išlaikymą nustatymo tvarkos aprašas.
Prašymai priimami visus metus. Nauji mokslo metai prasideda rugsėjo 1 d., baigiasi gegužės 31 d. Sąrašai naujiems mokslo metams sudaromi birželio mėn. pabaigoje.
Naujos grupės suformuojamos iki rugpjūčio 31 dienos. Vienam vaikui išvykus, į jo vietą priimamas kitas visų mokslo metų eigoje.
Esant įstaigoje laisvų vietų, tėvai gali kreiptis į lopšelį-darželį ir ne pagal gyvenamą teritoriją.
 
Reikalingi dokumentai:
  • Prašymas;
  • Vaiko gimimo liudijimo kopija;
  • Vaiko sveikatos pažymėjimas;
  • Švietimo pagalbos tarnybos išvados (jeigu reikia specialistų pagalbos);
  • Šeimos sudėties pažyma.
 
Mokiniai pagal trišalę sutartį:
Yra mokinių, kuriem dar per sunku mokytis mokykloje ar būna nepalankūs psichosocialiniai veiksniai (ypač rizikos grupių šeimų), todėl jie mokomi individualiai savaitinėse grupėse pagal trišalę sutartį. Sutartis sudaroma tarp vaiko tėvų (globėjų), lopšelio-darželio ir mokyklos. Mokytoja ateina į darželį ir moko mokinį pagal pirmosios klasės programą.
 
 
Reikalingi dokumentai:
  • Prašymas;
  • Gydytojo pažyma apie sveikatą tausojančio režimo būtinybę;
  • Vilkaviškio Švietimo pagalbos tarnybos išvados.
Mokyklų aptarnavimo teritorijos
Prašymas priimti vaiką
Vaikų priėmimo tvarkos aprašas
Užmokesčio už vaiko išlaikymą nustatymo tvarkos aprašas