Menu Close

Laisvos darbo vietos

 

KONKURSAS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO ŪKIUI

PAREIGOMS UŽIMTI

 

Vilkaviškio vaikų lopšelis-darželis „Pasaka“ (savivaldybės biudžetinė įstaiga; Dariaus ir Girėno g. 2, LT-70127 Vilkaviškis; kodas 190480023) skelbia konkursą direktoriaus pavaduotojo ūkiui pareigoms užimti.

 

Darbo sutarties rūšis: neterminuota

 

Darbo krūvis: 1 etatas (40 val. per savaitę)

 

Pareigybės lygis: A2

 

Darbo užmokestis: pareiginės algos pastovios dalies koeficientas 8,6 – 13,5

 

Pretendentų kvalifikaciniai reikalavimai:

Mokėti Lietuvių kalbą pagal Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos įstatymo nustatytus reikalavimus.

 

Turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą.

 

Turėti ne mažesnę kaip 5 metų darbo patirtį.

 

Gebėti dirbti kompiuterinėmis programomis Microsoft Office programiniu paketu arba lygiavertėmis programomis bei mokėti naudotis šiuolaikinėmis technologijomis ir ryšio priemonėmis.

 

Žinoti raštvedybos taisykles.

 

Gebėti savarankiškai planuoti, rengti ataskaitas, bendrauti, bendradarbiauti, dirbant komandoje laikytis demokratinių, savitarpio pagarbos ir pagalbos santykių ir bendravimo normų;

 

Mokėti planuoti ir organizuoti lopšelio-darželio ūkinę veiklą;

 

Privalo žinoti priešgaisrinės saugos, darbų saugos reikalavimus;

 

Išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančių biudžetinės įstaigos ūkinę veiklą, darbo santykius, viešųjų pirkimų įstatymą, orientuotis kainų ir prekių rinkoje.

 

Žinoti ir savo darbe vadovautis Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, taip pat rajono savivaldybės tarybos sprendimais, rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais, reglamentuojančiais biudžetinių įstaigų veiklą.

 

Mokėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą, valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, būti pareigingu, atsakingu, gebėti bendrauti su žmonėmis.

 

 

 

Direktoriaus pavaduotojo ūkiui funkcijos:

 

 1. organizuoja lopšelio-darželio ūkinę veiklą ir atsako už bendrą ūkio būklę;
 2. organizuoja lopšelio-darželio nepedagoginio personalo darbą, aprūpina juos reikiamais darbo įrankiais, medžiagomis bei apsauginėmis darbo priemonėmis, vykdo jų darbo kontrolę;
 3. vykdo lopšelio-darželio teritorijos, pastatų ir patalpų, baldų, inventoriaus priežiūrą, pildo atitinkamus dokumentus.
 4. Organizuoja patalpų remonto darbus ir inventoriaus remontą, tinkamai paruošia patalpas naujų mokslo metų pradžiai.
 5. kontroliuoja statybos/remonto darbų kokybę ir eigą, vykdo priėmimą pagal atitinkamus darbų priėmimo aktus;
 6. vykdo sanitarinę ir higieninę lopšelio-darželio patalpų, vidaus ir lauko aplinkos priežiūrą;
 7. veda instruktažus saugaus darbo klausimais lopšelio-darželio personalui;
 8. pildo ugdytinių nelaimingų atsitikimų įstaigoje ir darbuotojų įvykių darbe, nelaimingų atsitikimų darbe, nelaimingų atsitikimų pakeliui į darbą ar iš darbo dokumentus;
 9. organizuoja priešgaisrinę saugą lopšelyje-darželyje bei tvarko reikiamus dokumentus. Užtikrina priešgaisrinės saugos inventoriaus veiksmingumą ir tvarkingumą.
 10. tikrina apšvietimo, šildymo, vėdinimo, kanalizacijos, vandentiekio ir kitų lopšelyje-darželyje esančių sistemų būklę, organizuoja jų gedimų šalinimą bei užtikrina jų normalų veikimą;
 11. organizuoja elektros ir šilumos ūkio, pastato techninę priežiūrą, organizuoja ir vykdo vandens, elektros ir kt. skaitiklių patikrinimą ir jų duomenų pateikimą reikalingoms institucijoms;
 12. rūpinasi lopšelio-darželio ilgalaikio turto, atsargų įsigijimu, jų apskaita (išskyrus ugdymo priemonės ir medžiagos), organizuoja jų remontą;

 

Pretendentas privalo pateikti šiuos dokumentus:

 1. Prašymą dalyvauti konkurse.
 2. Užpildytą pretendento anketą.
 3. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir šio dokumento kopiją.
 4. Išsilavinimą patvirtinančius dokumentus ir šių dokumentų kopijas, kitus dokumentus, patvirtinančius pretendento atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams.
 5. Gyvenimo aprašymą (CV).
 6. Galima pateikti asmeninių privalumų sąrašą, kuriame laisva forma nurodyti gebėjimai, įgūdžiai ir dalykinės savybės.

 

Konkurso pretendentų atrankos būdas – testas žodžiu (pokalbis).

Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS prašymų teikimo modulį)

Dokumentai priimami nuo 2023-03-14 iki 2023-03-29

Išsamesnė informacija tel. +370 342 52924

Pretendentai, atitinkantys atrankos reikalavimus, bus informuojami asmeniškai ir kviečiami į atranką Vilkaviškio vaikų lopšelyje-darželyje „Pasaka“.

 

 

 

Skip to content