Menu Close

Veiklos kryptys

Vizija
    Šiuolaikiška, moderni, saugi, patraukli ikimokyklinio ugdymo įstaiga, ugdanti vaiko kultūrą, sudaranti sąlygas visapusiškam jo individualių gebėjimų, norų, galių ir specialiųjų poreikių tenkinimui, teikianti kokybiškas ugdymo paslaugas, telkianti šeimas ir bendruomenę nuolatiniam mokymuisi, tobulėjimui, bendradarbiavimui vienam tikslui – vaiko ugdymui.
 
Misija
    Siekiame sudaryti kiekvienam vaikui (ir specialiųjų poreikių) ypatingą mokymosi aplinką, plėtojančią jo unikalius gebėjimus ir kompetencijas taip, kad pasiekęs mokyklinę brandą, jis galėtų sėkmingai tobulėti toliau, ugdydamas visą gyvenimą trunkančio mokymosi nuostatą.
    Stengiamės užtikrinti specialiųjų poreikių vaikų geros socializacijos sėkmę, tenkinant jo specialiuosius poreikius, ugdant galias ir kuriant kompensacinių priemonių kompleksą.
    Suteikiame pedagogams galimybę nuolat keistis, atsižvelgiant į vykstančius pokyčius, naujus reikalavimus švietimui.
 
Filosofija
    Žmogaus ugdymas – vientisas procesas, paremtas natūralia vaiko prigimtimi ir sugebėjimu pačiam kurti save. Kartu su šeima formuoti vertybines nuostatas, ugdyti unikalius vaiko gebėjimus, laisvai pasirenkant naują veiklą, turint galimybę samprotauti ir daryti sprendimus, stiprinti vaiko galias sėkmingai socializuotis nuolatinės kaitos sąlygomis.
 
Tikslai:
 
 1. Visapusiškas, kokybiškas kiekvieno vaiko individualių poreikių, gebėjimų ir galių ugdymas.
 2. Šiuolaikiškos, efektyvios, saugios, patrauklios institucijos kūrimas ir tobulinimas.
 3. Įstaigos bendruomenės ir socialinių partnerių telkimas pažintinės – emocinės, socialinės ir kultūrinės patirties žadinimui ir plėtojimui.
 
Uždaviniai:
 1. Puoselėti visas vaiko galias (intelektualines, emocijų, valios, fizines), lemiančias asmenybės brandą ir socializacijos sėkmę.
 2. Sudaryti sąlygas kokybiškam ugdymuisi skirtingas socialines sąlygas turintiems, skirtingų poreikių, gebėjimų ir specialiųjų poreikių vaikams.
 3. Sudaryti bent minimalių kompensacinių priemonių kompleksą, kuris padėtų sėkmingai socializuotis specialiųjų poreikių vaikams.
 4. Siekti, kad dauguma šešiamečių laiku subręstų mokyklai. Užtikrinti ikimokyklinio ir pradinio ugdymo tęstinumą.
 5. Turtinti ir plėtoti ugdytinių poreikius atitinkančias ir gebėjimus bei pozityvią patirtį skatinančias edukacines aplinkas.
 6. Sergėti ir stiprinti vaiko psichinę ir fizinę sveikatą, garantuoti jo socialinį saugumą.
 7. Kelti pedagogų, kitų darbuotojų kvalifikaciją ir tobulinti darbo įgūdžius.
 8. Plėsti informacinių technologijų panaudojimo galimybes.
 9. Ugdyti vaiko savarankiškumą, socialinius įgūdžius, plėtoti bendravimo patirtį, saugoti ir puoselėti vaikų kultūrą.
 10. Kurti partneriškus tėvų (globėjų, rūpintojų) ir ugdymo institucijos santykius, formuoti demokratines tėvų nuostatas, teikti įvairiapusę specialistų pagalbą.
 11. Stiprinti ir kurti naujus socialinius ryšius įstaigos bendruomenės viduje, rajone, šalyje ir už jos ribų.
 
Prioritetai:
    Ugdomoji veikla nukreipta į gimtosios kalbos ugdymą. Kalbos ugdymas suprantamas plačiąja prasme t.y. ne tik gražios kalbos mokymas, bet ir kalbinės nuojautos, kalbos jausmo, kalbinės patirties, kalbinės intuicijos atsiradimo skatinimas, tautosakos puoselėjimas. Didelį dėmesį kreipiame į veiklą nukreiptą žodyno plėtrai, foneminės klausos lavinimui, taisyklingos tarties mokymui.
    Kita veiklos kryptis – specialusis ugdymas. Specialiųjų poreikių vaikų galių stiprinimas, negalią kompensuojančių priemonių komplekso plėtra, neįgalių vaikų socializacijos užtikrinimas.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skip to content