Menu Close

Veiklos kryptys

Vizija
 
    Šiuolaikiška, moderni, saugi, patraukli ikimokyklinio ugdymo įstaiga, ugdanti vaiko kultūrą, sudaranti sąlygas visapusiškam jo individualių gebėjimų, norų, galių ir specialiųjų poreikių tenkinimui, teikianti kokybiškas ugdymo paslaugas, telkianti šeimas ir bendruomenę nuolatiniam mokymuisi, tobulėjimui, bendradarbiavimui vienam tikslui – vaiko ugdymui.
 

Misija

    Ikimokyklinio, priešmokyklinio ir specialiojo ugdymo organizavimas, sudarant sąlygas visapusiškam vaiko individualių gebėjimų, norų, galių ir specialiųjų poreikių tenkinimui, garantuojant pedagogams galimybę nuolat keistis, atsižvelgiant į vykstančius pokyčius, naujus reikalavimus švietimui.
 
Filosofija
 
    Žmogaus ugdymas – vientisas procesas, paremtas natūralia vaiko prigimtimi ir sugebėjimu pačiam kurti save. Kartu su šeima formuoti vertybines nuostatas, ugdyti unikalius vaiko gebėjimus, laisvai pasirenkant naują veiklą, turint galimybę samprotauti ir daryti sprendimus, stiprinti vaiko galias sėkmingai socializuotis nuolatinės kaitos sąlygomis.
 
Tikslas – iniciatyvios, atviros dialogui ir naujovėms, į visapusišką vaiko ugdymą (si) orientuotos mokyklos kūrimas.
 
Uždaviniai:

1. Sudaryti palankias sąlygas visapusiškam vaiko fizinių ir psichinių galių, lemiančių asmenybės brandą ir socializacijos sėkmę, skleidimuisi.

2. Siekti šešiamečių mokyklinės brandos bei ikimokyklinio ir pradinio ugdymosi tęstinumo užtikrinimo.

3. Kurti partneriškus tėvų (globėjų, rūpintojų) ir pedagogų santykius, laikantis mokymosi visą gyvenimą nuostatos.

4. Stiprinti socialinius ryšius, plėtojant pažintinę ir kultūrinę patirtį, įstaigoje ir už jos ribų.

 

Veiklos kryptys:
 
    Ugdomoji veikla nukreipta į gimtosios kalbos ugdymą. Kalbos ugdymas suprantamas plačiąja prasme t.y. ne tik gražios kalbos mokymas, bet ir kalbinės nuojautos, kalbos jausmo, kalbinės patirties, kalbinės intuicijos atsiradimo skatinimas, tautosakos puoselėjimas. Didelį dėmesį kreipiame į veiklą nukreiptą žodyno plėtrai, garsinei analizei, foneminės klausos lavinimui, taisyklingos tarties mokymui.
    Kita veiklos kryptis – specialusis ugdymas. Specialiųjų poreikių vaikų galių stiprinimas, negalią kompensuojančių priemonių komplekso plėtra, neįgalių vaikų socializacijos užtikrinimas.
 
Prioritetai:
 
Visapusiškas, kokybiškas kiekvieno vaiko ugdymas.
Šiuolaikiška, lanksti, bendradarbiaujanti ir atvira naujovėms institucija.
Skip to content