Veiklos kryptys

Vizija
 
    Šiuolaikiška, moderni, saugi, patraukli ikimokyklinio ugdymo įstaiga, ugdanti vaiko kultūrą, sudaranti sąlygas visapusiškam jo individualių gebėjimų, norų, galių ir specialiųjų poreikių tenkinimui, teikianti kokybiškas ugdymo paslaugas, telkianti šeimas ir bendruomenę nuolatiniam mokymuisi, tobulėjimui, bendradarbiavimui vienam tikslui – vaiko ugdymui.
 

Misija

    Vykdome ikimokyklinį, priešmokyklinį ir specialųjį ugdymą, sudarydami sąlygas visapusiškam vaiko individualių gebėjimų, norų galių ir specialiųjų poreikių tenkinimui. garantuojame pedagogams galimybę nuolat keistis, atsižvelgiant į vykstančius pokyčius, naujus reikalavimus švietimui.
 
Filosofija
 
    Žmogaus ugdymas – vientisas procesas, paremtas natūralia vaiko prigimtimi ir sugebėjimu pačiam kurti save. Kartu su šeima formuoti vertybines nuostatas, ugdyti unikalius vaiko gebėjimus, laisvai pasirenkant naują veiklą, turint galimybę samprotauti ir daryti sprendimus, stiprinti vaiko galias sėkmingai socializuotis nuolatinės kaitos sąlygomis.
 
Tikslai:
 1. Į vaiką orientuotas visapusiškas, kokybiškas ugdymas.
 2. Pozityvios ir skatinančios veikti aplinkos tobulinimas.
 3. Atviros iniciatyvoms, dialogui, bendradarbiavimui ir naujovėms mokyklos kūrimas.
 
Uždaviniai:
 1. Visapusiškai puoselėti visas vaiko galias, lemiančias asmenybės brandą ir socializacijos sėkmę.
 2. Sudaryti sąlygas kokybiškam ugdymui(si) skirtingas socialines sąlygas turintiems, skirtingų gebėjimų ir specialiųjų poreikių vaikams.
 3. Siekti daugumos šešiamečių savalaikio pasirengimo mokyklai bei ikimokyklinio ir pradinio ugdymo tęstinumo.
 4. Sudaryti sąlygas formuotis kūrybingai, atsakingai ir atvirai asmenybei.
 5. Sergėti ir stiprinti vaiko psichinę ir fizinę sveikatą, ugdyti sveikos gyvensenos poreikį.
 6. Plėtoti bendravimo ir bendradarbiavimo su bendraamžiais ir suaugusiais patirtį, saugoti ir puoselėti vaikų kultūrą.
 7. Plėsti informacinių kompiuterinių technologijų panaudojimo galimybes.
 8. Kurti partneriškus tėvų (globėjų, rūpintojų) ir ugdymo institucijos santykius, teikti jies įvairiapusę specialistų pagalbą, formuoti kartų solidarumo nuostatas.
 9. Stiprinti esamus ir kurti naujus socialinius ryšius, plėtojant pažintinę, kultūrinę, socialinę-emocinę patirtį įstaigos bendruomenės viduje, rajone, šalyje ir už jos ribų.
 10. Kelti pedagogų, kitų darbuotojų kvalifikaciją ir tobulinti darbo įgūdžius.

 

Veiklos kryptys:
 
    Ugdomoji veikla nukreipta į gimtosios kalbos ugdymą. Kalbos ugdymas suprantamas plačiąja prasme t.y. ne tik gražios kalbos mokymas, bet ir kalbinės nuojautos, kalbos jausmo, kalbinės patirties, kalbinės intuicijos atsiradimo skatinimas, tautosakos puoselėjimas. Didelį dėmesį kreipiame į veiklą nukreiptą žodyno plėtrai, garsinei analizei, foneminės klausos lavinimui, taisyklingos tarties mokymui.
    Kita veiklos kryptis – specialusis ugdymas. Specialiųjų poreikių vaikų galių stiprinimas, negalią kompensuojančių priemonių komplekso plėtra, neįgalių vaikų socializacijos užtikrinimas.
 
Prioritetai:
 
Visapusiškas, kokybiškas kiekvieno vaiko ugdymas.
Šiuolaikiška, lanksti, bendradarbiaujanti ir atvira naujovėms institucija.