eziukai

 

 

 

VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

Dėl INFEKCIJŲ PLITIMĄ RIBOJANČIO REŽIMO TAIKYMO vILKAVIŠKIO vaikų lopšelio-darželio „PASAKA“ IKImokyklinio ugdymo grupėje „EŽIUKAI“

 

2020 m. gruodžio 9 d. Nr. B-ĮV-1387

Vilkaviškis

                     

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo 26 straipsnio 3 dalies 3 punktu, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 12 d. įsakymu Nr. V-352 (Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. gegužės 29 d. įsakymo Nr. V-1335 redakcija) Asmenų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), asmenų, įtariamų, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ir asmenų, turėjusių sąlytį, izoliavimo namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje ar savivaldybės administracijos numatytose patalpose taisyklėmis, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – Valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. lapkričio 6 d. sprendimo Nr. V-2543 „Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“ 3 punktu:

1. N u s t a t a u  2020 m. gruodžio 9–17 dienomis infekcijų plitimą ribojantį režimą Vilkaviškio vaikų lopšelio-darželio „Pasaka“ ikimokyklinio ugdymo grupėje „Ežiukai“.

  1. N u r o d a u  ugdymą Vilkaviškio vaikų lopšelio-darželio „Pasaka“ ikimokyklinio ugdymo grupės „Ežiukai“ vaikams šio įsakymo 1 punkte nurodytu laikotarpiu organizuoti nuotoliniu būdu.
  2. Į p a r e i g o j u Vilkaviškio vaikų lopšelio-darželio „Pasaka“ direktorę Dainorą Daniliauskienę užtikrinti ikimokyklinio ugdymo grupės „Ežiukai“ patalpų valymą ir dezinfekciją vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos pateiktomis rekomendacijomis dėl sveikatos priežiūros įstaigų patalpų ir ne sveikatos priežiūros įstaigų patalpų dezinfekcijos (kai galimas užteršimas SARS-Co-2) bei rekomendacijomis dėl aplinkos valymo ir dezinfekcijos, esant nepalankiai COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) situacijai.

4. N u r o d a u, kad už šio įsakymo vykdymą asmeniškai yra atsakinga Vilkaviškio vaikų lopšelio-darželio „Pasaka“ direktorė Dainora Daniliauskienė.

 Šis įsakymas per vieną mėnesį nuo įsigaliojimo dienos gali būti skundžiamas Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmams (adresu: A. Mickevičiaus g. 8A, Kaunas) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Administracijos direktorius                                                                                             Vitas Gavėnas

 

Skelbiamas viešai

 

Parengė

Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė

Elena Šventoraitienė